ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov v našom e-shope.

Definícia používaných pojmov

1.1 Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len “Zákon”.
1.2 ÚOOÚ – Úrad na ochranu osobných údajov.
1.3 OÚ – osobné údaje.

1.4 IS (informačný systém) – akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,

1.5 Prevádzkovateľ – každý, kto vymedzí účel a prostriedky spracúvania OÚ a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene (prevádzkovateľ e-shopu)

1.6 Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej OÚ sa spracúvajú (zakazník e-shopu).

1.7 Sprostredkovateľ – každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (napr. účtovnícka firma, poskytovateľ e-shopu apod.).

1.8 Príjemca – je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou, s výnimkou orgánov verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

1.9 Treťou stranou treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,

1.10 IS e-shop (E-shop) – IS spracúva OÚ za účelom predaja tovarov a príp. služieb

1.11 IS marketing – IS spracúvajúci OÚ, potrebné pre zasielanie newsletterov, reklamy apod. Meno a priezvisko, adresa a adresa elektronickej pošty môžu byť aj OÚ.

1.12 Online identifikátor – identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.

1.13 Cookies – malé dátové súbory, ktoré e-shop posiela webovemu prehliadaču počas prehliadania webovej stránky e-shopu, ak je ich použitie v prehliadači povolené. E-shop používa cookies pre autentifikáciu používateľa v spojení s prihlasovacími údajmi pre personalizáciu e-shopu. Niektoré e-shopy používajú aj cookies pre štatistiku a aj pre personalizáciu reklamy pomocou profilovania užívateľa. Ak sa v e-shope používajú cookies pre profilovanie, je nutné dotknutú osobu vopred na to upozorniť. Bližšie informácie o cookies nájdete tu.

1.14 e-mailová adresa – adresa elektronickej pošty dotknutej osoby.

V súlade s §19 ods.1 Zákona prevádzkovateľ, oznamuje dotknutej osobe tieto informácie:

Identifikácia príjemcov osobných údajov

Názov e-shopu: www.ukutilov.sk

Údaje o prevádzkovateľovi I.
Obchodný názov: Great 4 You, s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Švabinského 5, 851 01 Bratislava
IČO: 51191032
DIČ: 2120639323

a/alebo aj

Údaje o prevádzkovateľovi II.
Obchodný názov: PanaVita, s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 55102387
DIČ: 2121876515
IČ DPH SK: 2121876515
Farského 1271/10, 851 01 Bratislava zapísaným na Okresnom súde Bratislava I, spisová značka 165833/B

Údaje o sprostredkovateľovi:

Obchodný názov: Effix Services s. r. o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Miletičova 21, 82108 Bratislava-Ružinov 2
IČO: 51783223
Činnosť: Spracúva účtovníctvo

Údaje tretích stranách:
Obchodný názov: Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Činnosť: Doručenie zásielky z e-shopu

~~~~~~~

Obchodný názov: Heureka Group a.s., sídlom   ako prevádzkovateľ portálu Heureka.sk
Sídlo: Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, Česká republika,
IČO 07822774, DIČ CZ07822774,

Činnosť: "Overené zákazníkmi" (cele znenie podmienok)

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

IS e-shop

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva pre tieto účely:

Spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vedenie reklamácií tieto OÚ

Titul, meno, priezvisko
Poštová adresa
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Fakturačné údaje
Právnym základom spracúvania OÚ dotknutej osoby v IS e-shop je § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Dotknutá osoba nevyjadruje svoj súhlas so spracúvaním OÚ a tiež ani nemôže súhlas odvolať. Doba spracúvania OÚ je podmienená zákonmi, ktoré súvisia s uzatvorením obchodnej zmluvy (napr. o účtovníctve. DPH atď.).

IS marketing

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva OÚ pre tieto účely:

Zasielanie newsletterov prevádzkovateľ spracúva tieo OÚ dotknutých osôb tieto OÚ

Meno, priezvisko
e-mailová adresa
Právnym základom spracúvania OÚ v IS marketing je § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

– dokázateľný súhlas dotknutej osoby. Zákazník svoj súhlas prejaví zaškrtnutím prázdneho políčka s textom “Súhlasím so zasielaním noviniek”. Doba platnosti súhlasu dotknutej osoby je päť rokov a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou (e-mailom).

IS verný zákazník (vernostný program)

Pri pravidelnom nákupe dostáva zákazník e-shopu zľavy. Pre zaradenie do z ľavového programu dotknutá osoba dobrovoľne vyjadrí súhlas so spracúvaním jej OÚ pre zaradenie do vernostného programu. Zákazník svoj súhlas prejaví zaškrtnutím prázdneho políčka s textom “Súhlasím so zaradením do vernostného programu”. Doba platnosti súhlasu dotknutej osoby je päť rokov
a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou (e-mailom).

Právnym základom spracúvania OÚ v IS verný zákazník (vernostný program)

je § 13 ods. 1 písm. a) Zákona – dokázateľný súhlas dotknutej osoby.

Spoločné ustanovenia

6.1 Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

Prevádzkovateľ nevykonáva cezhraničný prenos OÚ do tretích krajín.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ dotknutých osôb len na vyššie uvedené účely v rámci svojho e-shopu.

6.2 Dotknutá osoba je povinná poskytnúť len pravdivé OÚ. V prípade ich zmeny je povinná o ich zmene bezodkladne informovať prevádzkovateľa alebo si ich môže sama opraviť v e-shope.

6.3 Dotknutá osoba (zákazník e-shopu) má v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto práva:

6.4 Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo na informáciu:

a) či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) príjemcu osobných údajov,
d) doba uchovávania osobných údajov
e) namietanie voči spracúvaniu, žiadať o výmaz osobných údajov
f) o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100
6.5 Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne

osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Svoje právo môže dotknutá osoba využiť po prihlásení sa do e-shopu.

6.6 Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ak nastalo:

a) splnenie účelu spracúvania,
b) odvolanie súhlasu a neexistencia iného právneho základu pre spracúvanie,
c) namietanie voči spracúvaniu,
d) nezákonné spracúvanie osobných údajov,
e) splnenie zákonnej povinnosti
f) OÚ sa získavali v súvislosti so službou informačnej spoločnosti.
6.7 Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla

prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) a
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
6.8 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené

výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

6.9 Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať, ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme; ak sú osobné údaje spracúvané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania a na účely priameho marketingu . Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu o jej právach najneskôr pri prvej komunikácii s ňou. Právo sa uplatňuje okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodu verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký, historický a štatistický účel.

6.10 Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak namieta správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť ich správnosť; ak spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie a žiada namiesto toho obmedzenie použitia osobných údajov; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale ich potrebuje dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; dotknutá osoba namietala spracúvanie a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, prevádzkovateľ osobné údaje iba uchováva; spracúvať ich môže len so súhlasom dotknutej osoby, za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo verejného záujmu.

6.11 Právo podať sťažnosť a právo na náhradu škody

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na jednom dozornom orgáne, spravidla v členskom štáte svojho obvyklého pobytu a má právo na náhradu škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ak sa na spracúvaní zúčastnili viacerí prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, každý z nich zodpovedá za celú škodu, aby sa dotknutej osobe zabezpečila účinná náhrada.

Stránka používa cookies. Viac informácií o cookies nájdete ba tejto stránke: https://ukutilov.sk/cookies/