Obchodné podmienky

Ochrana zákazníkov a hladký priebeh obchodných operácií sú pre nás prioritou. Preto na tejto stránke nájdete podrobné informácie o pravidlách a postupoch, ktoré riadia naše obchodné transakcie.

Tieto pravidlá sú navrhnuté tak, aby chránili práva našich zákazníkov, ako aj našu firmu. Predtým, ako sa rozhodnete pre nákup alebo využitie našich služieb, odporúčame vám, aby ste si ich dôkladne prečítali a oboznámili sa s nimi.

Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať. Vaša spokojnosť je pre nás na prvom mieste.

Tieto všeobecné podmienky predaja a nákupu produktov a služieb (ďalej len “všeobecné obchodné podmienky”) boli vypracované pre e-shop a stránky ukutilov.sk. Stránky a internetový obchod sú vlastnené spoločnosťou:

 • Great 4 You, s.r.o.
 • Švabinského 1063/5
 • 851 01 Bratislava
 • IČO: 51191032
 • DIČ: 2120639323
 • Zapísaný v registri Okresného súdu: BAI, Odd: Sro, Vložka č. 124109/B
 • Banka: Tatra Banka a.s. IBAN SK67 1100 0000 0029 4705 3104
 • telefón: +421 917 170493
 • e-mail: info@ukutilov.sk (ďalej ako prevádzkovateľ)

V prípade, že nakupujete ako firemný zákazník a uvediete Vaše platné IČ DPH, bude Vašu objednávku spracovávať spoločnosť:

 • PanaVita s.r.o.
 • IČO: 55102387
 • DIČ: 2121876515
 • IČ DPH SK: 2121876515
 • Farského 1271/10, 851 01 Bratislava
 • Zapísaným na Okresnom súde Bratislava I, spisová značka 165833/B

(ďalej len „predávajúci“)

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vypracované v súlade s platnou legislatívou a to najmä:
Zákona č. 108/2000 Zb. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
Zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa
Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákona č. 428/2002 Zb. O ochrane osobných údajov a ďalších súvisiacich právnych predpisov.

II. Realizácia nákupu a uzatvorenie zmluvy

2.1. Spotrebiteľ objednáva produkty a služby prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.ukutilov.sk pridávaním vybraných produktov a služieb do virtuálneho košíka.
2.2. Spotrebiteľ uzavrie objednávku jej potvrdením a súhlasom so všeobecnými obchodnými podmienkami. Svojim súhlasom spotrebiteľ uzavrie kúpnu zmluvu s prevádzkovateľom o predaji a nákupe produktov, či služieb.
2.3. Spotrebiteľ aj prevádzkovateľ môžu od kúpnej zmluvy odstúpiť len v prípadoch uvedených v článku IV. tejto zmluvy, prípadne článku V. tejto zmluvy a za podmienok uvedených v týchto článkoch.
2.4. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a  právnická  osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka  prostredníctvom e-shopu  tieto podmienky spĺňa automaticky).
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osôb zabezpečujúcej prepravu a dodanie tovaru a prípadného vymáhania dlžnej čiastky podľa bodu III/1 týchto obchodných podmienok).
2.5. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť obalu a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať  “Zápis o škode na zásielke”. V prípade, že zásielka prišla nekompletná alebo produkty prišli porušené, spotrebiteľ informuje o tejto skutočnosti prevádzkovateľa najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a  fyzické porušenie produktu nemôžu byť a nebudú akceptované.
2.6. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
2.7. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu  a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
2.8. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia zásielky spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

III. Dodacie lehoty a platobné podmienky

3.1. E-shop slúži najmä pre účely nákupu a osobného zásobovanie spotrebiteľov do Bratislavy. V prípade, ak spotrebiteľ uvedie adresu mimo Bratislavy, súhlasí s tým, aby mu prevádzkovateľ účtoval poštovné poplatky vybranej zasielateľskej organizácie, na ktorej sa prevádzkovateľ so spotrebiteľom dohodnú.
3.2. Obvyklé dodacie podmienky pre osobný odber sú 3 dni od potvrdenia objednávky po telefonickej dohode, obvyklé dodacie lehoty pre zásielkové služby je 4-7 dní od potvrdenia objednávky spotrebiteľom v závislosti od typu produktu a zásielkovej spoločnosti. Dodacie lehoty pre službu závisia od dohody medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom.
3.3. Prevádzkovateľ prevádzkuje e-shop pre zákazníkov výlučne z územia Slovenska. Zákazníci mimo územia SR môžu tovar objednať až po dohode s prevádzkovateľom.
3.4. V prípade, že spotrebiteľ alebo jeho splnomocnenec tovar nevyzdvihnú v lehote stanovenej prevádzkovateľom alebo zásielkovou spoločnosťou, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy, pričom spotrebiteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s expedovaním a zaslaním tovaru.

IV. Odstúpenie od zmluvy

4.1. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez akéhokoľvek poplatku do 10 hodín po potvrdení objednávky, za predpokladu, že prevádzkovateľ ešte tovar nevyskladnil.
4.2. V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má spotrebiteľ právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy prevádzkovateľovi. Toto právo má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta prevádzkovateľa. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s nepoškodeným a neotvoreným produktom do sídla prevádzkovateľa na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.
Produkt nesmie byť poškodený, otvorený a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (doklad   o   nadobudnutí, faktúru a pod.), ktoré obdržal  v balení a pri jeho prevzatí. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.
Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
4.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, prevádzkovateľ  prevezme  tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za  produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vzájomne dohodnutým spôsobom späť.
4.4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa  osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne  pre  jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
4.4. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej  zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má prevádzkovateľ právo požadovať úhradu   vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 50% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.
4.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) Produkt nie je na sklade a možno predpokladať, že nebude na sklade ani v blízkej budúcnosti (menej ako 3 kalendárne týždne)
c) zmenila sa cena dodávateľa produktu
d) vystavená cena produktu bola chybná

V. Záruky, reklamácie a vrátenie tovaru

5.1. Konkrétne záručné podmienky sú definované obchodným zákonníkom SR spolu s charakterom a kategóriou produktu.
5.2. Vo všeobecnosti je záručná doba, pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a  zaplatený u prevádzkovateľa e-shopu ukutilov.sk. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ  povinný doručiť reklamovaný produkt spolu s dokumentáciou ku produktu vrátane vystavenej faktúry, prípadne aj pokladničného dokladu. Zásielka musí taktiež obsahovať reklamačný list popisujúci závadu.
5.3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach, Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
5.4. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 30 dní reklamáciu posúdiť a výsledok posudzovania poslať spotrebiteľovi.

VI. Všeobecné ustanovenia

6.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny prevádzkovateľ kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
6.2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, prevádzkovateľ nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
6.3. Prevádzkovateľ a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku –  telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
6.4. Špecifické produkty a služby nad rámec týchto všeobecných obchodných podmienok majú svoje špecifické podmienky objednávania a ostatných úkonov v rámci predajného procesu uvedené priamo pri produkte a službe v e-shope na stránke www.ukutilov.sk
6.5. Spotrebiteľ súhlasí so zasielaním informácií a aktualít o produktoch a službách na uvedenú mailovú adresu v periodicite maximálne 1x za 2 týždne. V prípade, že periodicita je častejšia, je prevádzkovateľ povinný vyžiadať si od spotrebiteľa osobitný súhlas.
6.6. Spotrebiteľ súhlasí, že v prípade opakovaného neprebratia zásielky bude jeho meno a priezvisko oznámené do zoznamu nepreberačov a zverejnené na príslušných stránkach.
6.7. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 23.4.2021. V prípade akejkoľvek zmeny obchodných podmienok má prevádzkovateľ povinnosť informovať o takejto zmene všetkých spotrebiteľov, ktorí u neho zakúpili produkt, či službu za posledných 24 mesiacov. posledná aktualizácia: 26.5.2023